en en

BRIBOR

Oficiálne etablovanie BRIBORu (BRatislava InterBank Offered Rate).

V lete roku 1995 bol oficiálne etablovaný BRIBOR (BRatislava InterBank Offered Rate), ktorý zahŕňal sadzby peňažného trhu v tom čase so splatnosťou do obdobia troch mesiacov a spreadom medzi sadzbami BRIBOR a BRIBID nepresahujúcim 50 bázickych bodov. Finančný trh na Slovensku tak získal svoju cenovú bázu – základ, od ktorého bolo možné v ďalšom období odvíjať ďalšie finančné produkty a deriváty, ktoré sú štandardnou súčasťou vyspelejších finančných trhov. Pre NBS sa BRIBOR stal nielen dôležitým informačným zdrojom o aktuálnej úrokovej situácii na peňažnom trhu, ale aj spätnou väzbou o vplyve vlastných menovo-politických rozhodnutí.

Etablovanie BRIBOR-u bolo len začiatkom procesu budovania efektívneho peňažného trhu schopného prenášať úrokové rozhodnutia NBS do reálneho ekonomického prostredia na jednej strane a poskytovať hodnoverné informácie o aktuálnej, ako aj očakávanej cene peňazí na strane druhej.