en en

BZCS, a. s.

Svoju činnosť začalo Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a. s.

Bankové zúčtovacie centrum Slovenska (BZCS) zohrávalo kľúčovú úlohu v platobnom systéme Slovenska. Z poverenia NBS zabezpečovalo bezhotovostný platobný styk medzi bankami na území SR ako aj platobný styk medzi subjektmi v SR a ČR.

Medzibankové zúčtovanie na Slovensku bolo založené len na elektronickom prenose platobných operácií. Platobné transakcie v medzibankovom zúčtovaní sa vykonávali na princípe krytia každej platby peniazmi na učte (tzv. gross-settlement). Zúčastnené banky museli mať účty v NBS. Tieto účty boli v tom čase totožné s účtami povinných minimálnych rezerv. Systém umožňoval tieto typy platobných transakcií: platobný príkaz, inkaso a platobný príkaz tretej strany. Realizované transakcie boli vo vzťahu k účtom povinných minimálnych rezerv neodvolateľné a konečné.

Popri domácom medzibankovom platobnom styku BZCS, a. s. tiež vytváralo zúčtovanie medzištátnych platieb s ČR. V tomto prípade však boli spracované transakcie len typu platobného príkazu.