en en

Dohľad po novom

Prijatie novej stratégie bankového dohľadu.

Začiatkom roka 2002 vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska. Nevyhnutnosť zmeny organizačnej štruktúry vyplynula hlavne zo zmeny prístupu úseku bankového dohľadu k dohliadaciemu procesu.

Dohliadacie procesy bolo potrebné postaviť na rizikovo orientovanom proaktívnom prístupe dohľadu na konsolidovnej báze. Tieto princípy, ako aj nové politiky bankového dohľadu, boli rozpracované v dokumente Stratégia bankového dohľadu prijatom Bankovou radou NBS v máji 2002.