en en

Druhé zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša pre banky

NBS prijala rozhodnutie č. 8/2017, ktorým sa druhýkrát pre banky zvýšila miera proticyklického kapitálového vankúša, a to na úroveň 1,25 %.

Toto rozhodnutie však nadobudne účinnosť až 1. augusta 2018, aby bol bankám ponechaný dostatočne dlhý časový priestor na vytvorenie kapitálovej rezervy.

Dôvodom pre prijatie takéhoto rozhodnutia zo strany NBS bol pokračujúci prudký rast úverov domácemu nefinančného sektoru, ktorý dosiahol historické maximum. Rast úverov bolo možné pozorovať tak v sektore domácností, ako aj podnikov, keď priaznivé výsledky ekonomiky, a najmä nízke úrokové sadzby, zvyšovali dopyt domácností a podnikov po úveroch. Slovensko sa v raste celkových úverov dostalo na čelo krajín EÚ, keď úvery domácnostiam rástli najrýchlejšie spomedzi krajín EÚ a úverovanie podnikov bolo v rámci EÚ tretie najrýchlejšie. Expanzívna fáza finančného cyklu sa začala prejavovať aj v ďalších oblastiach, rástli tlaky na trhu nehnuteľností, zvyšovala sa zadlženosť súkromného sektora a miery zlyhania sa pri väčšine typov úverov znížili. Uvedené trendy sa prejavili v náraste väčšiny sledovaných indikátorov v prvom štvrťroku 2017, pričom došlo k viacerým zmenám zvyšujúcim citlivosť bankového sektora voči potenciálnym rizikám.

Zvýšením miery proticyklického kapitálového vankúša sa zvýši odolnosť bankového sektora v dobrých časoch, aby tým vznikol priestor na absorbovanie strát z kreditného rizika v prípade zhoršenia situácie