en en

Informácie o udržateľnosti v sektore finančných služieb

10. marca 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2019/2088 z 27.11.2019) o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („nariadenie SFDR“)[1]. To bolo prijaté v súvislosti s novým globálnym rámcom udržateľného rozvoja: Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá pre účastníkov finančného trhu pre zvýšenie transparentnosti v súvislosti so začlenením ESG[2] rizík, ktoréohrozujú udržateľnosť, do ich postupov. A aby zároveň poskytovali  informácie o udržateľnosti vo svete finančných produktov.

V súlade s nariadením SFDR sa okrem iného vyžaduje, aby účastníci finančného trhu v predzmluvných informáciách a na svojich webových sídlach zverejňovali informácie o vplyve investičných rozhodnutí na udržateľnosť. V prípade finančných produktov s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami nariadenie SFDR stanovuje pravidlá, ktoré majú účastníci finančného trhu pri týchto produktoch dodržiavať.  Prístup k informáciám o udržateľnosti pomôže klientom sprehľadniť politiku finančných inštitúcii a umožní porovnávanie ponuky produktov na trhu z hľadiska ESG kritérií.

(príklady: spoločnosť „A“ informuje o tom, že v rámci investičného portfólia investuje do zelených technológií a podporuje environmentálne prospešné projekty. Spoločnosť „B“ informuje o tom, že používa menej papiera a redukuje počet služobných ciest a viac stretnutí organizuje online).

Národná banka Slovenska informuje odbornú a laickú verejnosť, že vykonáva dohľad nad dodržiavaním požiadaviek stanovených nariadením SFDR a bude postupovať v súlade so stanoviskom[3] , ktoré vydal Spoločný výbor troch európskych orgánov dohľadu (EBA, ESMA, EIOPA). Ktoré bude zároveň v súlade s návrhmi vykonávacích predpisov k nariadeniu SFDR – Regulačných technických štandardov (RTS)[4], ktoré obsahujú vzory predzmluvných informácií a pravidelných správ o investičných produktoch.