en en

Informácie od emitentov cenných papierov

Centrálna evidencia regulovaných informácií je databázou informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať NBS.

Centrálna evidencia regulovaných informácií umožňuje bezplatný a ľahký prístup k informáciám o emitentoch cenných papierov (ako sú napr. ročné finančné správy, polročné finančné správy, informácie o konaní valného zhromaždenia, atď.), jednoduché vyhľadávanie, tlač a stiahnutie informácií. Databáza obsahuje historické údaje od júna 2007.

Okrem povinne zasielaných informácií, emitenti cenných papierov môžu prostredníctvom tejto databázy zverejniť aj iné informácie súvisiace s ich činnosťou, napr. informácie o konaní a výsledkov valného zhromaždenia, zmeny v základnom imaní spoločnosti a pod.

Link na databázu: http://ceri.nbs.sk/index