en en

Integrácia dohľadu

Integrácia dohľadu nad subjektmi finančného trhu SR v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia.

Dňom 1. januára 2006 Národná banka Slovenska na základe rozhodnutia vlády o integrácii dohľadu nad subjektmi finančného trhu začala vykonávať dohľad nad celým finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. V rámci integrácie dohľadu nad finančným trhom bol zo zákona zrušený Úrad pre finančný trh a jeho pôsobnosť komplexne prešla na Národnú banku Slovenska.

Výkon integrovaného dohľadu nad finančným trhom upravuje predovšetkým zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Do praktického výkonu dohľadu sa zaviedla metodika rizikovo orientovaného dohľadu nad bankami. Metodika sa stala plne kompatibilnou s požiadavkami na proces dohľadu vyplývajúci z nového rámca regulácie kapitálovej primeranosti bánk. Spustil sa systém RUZAN, ktorý vytvoril analytickú nadstavbu nad Registrom bankových úverov a záruk a umožnil hlbšiu analýzu kreditného rizika podnikov.