en en

IS STATUS

NBS uviedla do prevádzky informačný systém STATUS na zber a spracovanie údajov od komerčných bánk.

Na spracovávanie údajov z komerčných bánk sa od vzniku NBS používal informačný systém  ABIS, prevzatý v rámci delimitácie zo ŠBČS. Vykazujúce subjekty v tom čase zasielali údaje do NBS na disketách resp. v papierovej forme. 

Nakoľko takýto spôsob zberu a postupom času ani softvérové vybavenie už nepostačovali požiadavkám doby, v roku 1996 sa začali práce na vývoji informačného systému (IS) STATUS, ktorý by zabezpečoval online zber, spracovanie a uchovávanie údajov od komerčných bánk. Prvé štatistické údaje boli do NBS zaslané prostredníctvom tohto IS v auguste 1998.