en en

Jednotná oblasť platieb v eurách

V rámci 33 európskych krajín sa cezhraničné platby v eurách začali uskutočňovať za rovnakých podmienok a rovnako efektívne ako domáce platby.

Táto zmena sa dotkla dvoch významných platobných nástrojov a to úhrad a inkás. Slovenská republika tak v stanovených termínoch splnila požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách. Jedným z dôležitých medzníkov príprav na SEPA bolo rozhodnutie Bankovej rady NBS o implementácii SEPA štandardov v platobnom systéme SIPS.

Výhody, ktoré SEPA prináša:

  •        jednotný súbor platobných nástrojov,
  •        jednotné postupy pri domácich a cezhraničných platbách,
  •        rovnaký čas na vykonanie platieb,
  •        zavedenie cezhraničného inkasa.

Zmeny, ktoré SEPA prináša:

  •        používanie čísla účtu v medzinárodnom formáte IBAN,
  •        spoločný dátový formát pre právnické osoby,
  •        odlišný postup výkonu inkasa.

 Štruktúra IBAN na Slovensku:
Štruktúra kódu IBAN