en en

Liberalizácia devízového režimu

Liberalizácia devízového trhu a nákup nehnuteľností v zahraničí.

Nadobudla účinnosť vyhláška MF SR a NBS č. 335/1996 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení devízového zákona. Liberalizácia sa týkala:

  • prijímania finančných úverov od cudzozemcov so splatnosťou dlhšou ako 3 roky
  • poskytovania finančných úverov cudzozemcom so sídlom v členskom štáte OECD so splatnosťou dlhšou ako 5 rokov
  • nadobúdania nehnuteľností v členských štátoch OECD
  • zrušenie limitu na dovoz a vývoz bankoviek a mincí v slovenskej a cudzej mene a nahradenie ohlasovacou povinnosťou pri sumách nad 150 tisíc Sk a pri poštovom styku nad 20 tisíc Sk.

Liberalizácia devízového režimu