en en

NBS chráni finančného spotrebiteľa

NBS dohliada na ochranu práv finančných spotrebiteľov.

Národná banka Slovenska od 1. januára 2015 dohliada dodržiavanie spotrebiteľských pravidiel zo strany subjektov na finančnom trhu, ktoré majú od NBS povolenie na výkon činnosti, registráciu, prípadne podnikajú na Slovensku na základe notifikácie z iného členského štátu Európskej únie. NBS  túto činnosť vykonáva štandardnými nástrojmi:

  • dohľad na mieste preverovanie dodržiavania povinností dohliadaného subjektu priamo v jeho priestoroch,    
  • dohľad na diaľku – formou vyhodnocovania informácii, ktoré si vyžiada od dohliadaného subjektu, prípadne z monitoringu jeho predajných a informačných aktivít na internete a v médiách,
  • dohľad pod utajenou identitou (mystery shopping) – NBS môže urobiť kontrolný nákup finančných služieb a vystupovať ako skutočný zákazník.

NBS môže tiež vyzvať dohliadaný subjekt, aby okamžite ukončil poskytovanie služby, ktorá porušuje práva spotrebiteľa.

Viac informácií o ochrane finančného spotrebiteľa: https://nbs.sk/spotrebitelNBS chráni finančného spotrebiteľa