en en

Nebankovky pod dohľadom NBS

Licencovanie a dohľad nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek.

Dňa 1. apríla 2015 nadobudla účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, podľa ktorej bude dohľad nad týmito subjektmi vykonávať Národná banka Slovenska.

    Jednou zo zmien, ktorá vyplýva z novely zákona, je zavedenie nového povoľovacieho konania NBS. Doterajší Register veriteľov a Podregister iných veriteľov, bol založený na evidenčnom princípe. V novom povoľovacom konaní musia žiadatelia okrem iného preukázať:

  • finančnú spôsobilosť,
  • pôvod peňažných prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na jej podnikanie,
  • odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb.

Zásadnou požiadavkou je preukázanie systému na posudzovanie platobnej schopnosti klientov a systému na poskytovanie týchto úverov vrátane postupov pri riešení nesplácania poskytnutého úveru a postupov pri vybavovaní reklamácií.

Doterajší poskytovatelia spotrebiteľských úverov a iných úverov mohli, na základe evidencie v Registri veriteľov a v Podregistri veriteľov, poskytovať úvery do 31. augusta 2015. Po tomto dátume registre zanikli a poskytovať spotrebiteľské úvery už môžu len subjekty s licenciou.

Najzávažnejšie zistené nedostatky v nebankových spoločnostiach boli:

  • predajca nepreveroval príjem spotrebiteľa,
  • spotrebiteľský úver bol poskytnutý v hotovosti,
  • predajca ponúkal spotrebiteľovi takzvané „doplnkové služby“ k úveru,
  • spotrebiteľ musel podpísať zmenku ako zabezpečenie úveru,
  • živnostníkovi bol poskytnutý podnikateľský úver, aj keď ho chcel na súkromné účely.