en en

Nová európska architektúra finančného dohľadu

V reakcii na globálnu krízu finančného sektora Európska komisia zriadila v roku 2008 skupinu odborníkov, ktorá odporučila vytvoriť nový model dohľadu nad európskymi finančnými inštitúciami. Výsledkom je Európsky systém finančného dohľadu, ktorý sa začal uplatňovať od januára 2011.

Európsky systém finančného dohľadu sa skladá z týchto inštitúcií:

  • Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)
  • Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
  • Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
  • Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
  • Spoločný výbor európskych organizácií dohľadu
  • príslušné organizácie dohľadu v členských štátoch (Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS)

Základ reformy spočíva v rozlišovaní výkonu dohľadu na makroprudenciálnej úrovni (ESRB) a dohľadu nad obozretným podnikaním finančných inštitúcií (EBA, ESMA, EIOPA) a úplnej harmonizácii v oblasti regulácie podnikania subjektov finančného trhu. NBS bola zapojená do prípravy viacerých záväzných regulačných a vykonávacích technických predpisov na úrovni EÚ.