en en

Nová verzia platobného systému SIPS

Retailový platobný systém SIPS, ktorý prevádzkuje NBS, prekročil národnú úroveň a otvoril sa zahraničiu.

Od 4. novembra 2013 platobný systém SIPS pracuje výhradne v medzinárodnom formáte xml, spracováva SEPA úhrady a SEPA inkasá, je pripojený na cezhraničný paneurópsky klíringový dom – systém STEP2, čo umožňuje spracovávanie nielen domácich ale aj cezhraničných SEPA úhrad a SEPA inkás v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru.  

Zavedením novej verzie platobného systému SIPS do prevádzky, Národná banka Slovenska tri mesiace pred stanoveným termínom splnila požiadavky Európskej únie vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU č. 260/2012 zo 14. marca 2012. Toto nariadenie stanovuje technické a obchodné požiadavky na úhrady, inkasa a interoperabilitu platobných systémov, ktoré musia byť splnene do 1. 2. 2014.