en en

Novela zákona o platobnom styku

Účinnosť nadobudla novela zákona č. 604/2003 Z. z.

Novelou zákona o platobnom styku sa zabezpečila aproximácia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ číslo 2000/46 ES o zakladaní, podnikaní a o obozretnom dohľade nad podnikaním elektronicko-peňažných inštitúcií. 

Novela zákona o platobnom styku upravovala základné zákonom vyžadované podmienky a požiadavky na podnikanie inštitúcie elektronických peňazí. Vydávanie elektronických peňazí totiž obsahovalo viaceré riziká (napríklad riziko vytvorenia elektronickej hotovosti bez zodpovedajúcej protihodnoty a riziko pozmenenia platných hodnôt na elektronickom platobnom prostriedku). Vzhľadom na tieto riziká sa vyžadovalo, aby činnosť a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí boli zodpovedajúcim a primeraným spôsobom regulované a dohliadané. Základným účelom navrhovanej úpravy bolo pritom vytvoriť dostatočný priestor na činnosť a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí pri rešpektovaní pravidiel bezpečného a obozretného podnikania.