en en

Nový guvernér NBS

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval Jozefa Makúcha do funkcie guvernéra NBS.

Menovanie Jozefa Makúcha za guvernéra NBS

Jozef Makúch bol v rokoch 1991 – 1994 bol dekanom  Národohospodárskej fakulty EÚ. Od januára 1993 do decembra 1996 bol členom Bankovej rady NBS, od februára 1994 zastával funkciu vrchného riaditeľa výskumného úseku NBS. Od novembra 2000 pracoval ako predseda Úradu pre finančný trh, od apríla 2002 do decembra 2005 ako predseda Rady Úradu pre finančný trh (ÚFT)

Ako predseda Rady ÚFT bol zodpovedný za riadenie a koordináciu dohľadu v sektoroch kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Zastupoval SR vo výboroch Európskej komisie pre cenné papiere a kolektívne investovanie (CESR). Taktiež bol zástupcom v medzinárodnej asociácii dohliadacích  orgánov v poisťovníctve  (IAIS).

Počas odbornej praxe absolvoval viacero školení a stáží z problematiky bankovníctva a menovej politiky, ktoré boli organizované medzinárodnými finančnými inštitúciami (Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou) a zahraničnými centrálnymi bankami, vystúpil s referátmi na viacerých konferenciách v SR a v zahraničí.

Od 1. februára 2012 je hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Jozef Makúch je členom vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, redakčných rád časopisu BIATEC, časopisu Journal of Central Banking Theory and Practice,  časopisu Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo, vedeckého časopisu Fakulty financií Univerzity Mateja Bela, ako aj členom edičnej rady vedeckého časopisu Vysokej školy ekonomickej v Prahe Acta Oeconomica Pragensia. Publikoval desiatky odborných prác (učebnice, monografie, výskumné práce a pod.) v SR a v zahraničí.

Členom Bankovej rady NBS sa opätovne stal 1. 1. 2006 a od 1. 2. 2007 zastával funkciu výkonného riaditeľa.
Dňa 12. 1. 2010 vymenoval prezident Slovenskej republiky Jozefa Makúcha do funkcie guvernéra NBS. 

Jozef Makúch je členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a alternátom guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj.