en en

Nový zákon o platobnom styku

Uzákonenie komplexnej právnej úpravy peňažného platobného styku a jeho zosúladenie s právom EÚ.

Cieľom  zákona o platobnom styku bolo uzákonenie v tom čase neexistujúcej komplexnej právnej úpravy peňažného platobného styku a jeho zosúladenie s právnymi normami Európskeho spoločenstva/Európskej únie, ktoré sa vzťahovali na peňažný platobný styk.

V oblasti platobného styku predovšetkým absentovala právna úprava ochrany klienta ako spotrebiteľa vo vzťahu k bankovým subjektom a tiež chýbala právna úprava ochrany platobných systémov pred rizikami, ktoré vyplývajú z prípadnej platobnej neschopnosti (nesolventnosti) účastníkov platobného systému zúčastňujúcich sa na činnosti  platobného systému.