en en

Obozretný dohľad na makroúrovni

V júni 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorou sa ustanovilo, že NBS vykonáva aj obozretný dohľad na makroúrovni.

Základným a strategickým cieľom politiky obozretnosti na makroúrovni je prispievať k udržiavaniu stability finančného systému ako celku. V rámci tejto politiky NBS identifikuje, sleduje, posudzuje a zmierňuje rizika, ktoré hrozia finančnej stabilite. Dôležitou súčasťou politiky obozretnosti na makroúrovni sú jej nástroje, najmä dodatočné kapitálové požiadavky pre banky (tzv. kapitálové vankúše) a možnosť sprísnenia viacerých regulačných požiadaviek nad rámec harmonizovaných požiadaviek definovaných v legislatíve EU. Okrem toho sa  môžu využiť aj iné nástroje, ako sú napr. odporúčania, komentáre a odporúčania uvedené v Správe o finančnej stabilite, stretnutia s finančnými inštitúciami, zmeny v monitorovaní rizík a pod.

Obozretný dohľad na makroúrovni