en en

Ochrana finančného spotrebiteľa

Národná banka Slovenska vykonáva od 10. 6. 2013 funkciu jednotného kontaktného miesta na vybavovanie všetkých podaní finančných spotrebiteľov.

Dňom 10. júna 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o dohľade nad finančným trhom, na základe ktorej NBS vybavuje podania (sťažnosti) klientov dohliadaných subjektov, ktoré súvisia s poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov. NBS vykonáva funkciu tzv. jednotného kontaktného miesta pre finančných spotrebiteľov všetkých dohliadaných finančných inštitúcií.

Podania môžu klienti zasielať poštou, v elektronickej podobe vyplnením elektronického formulára alebo podaním osobne v ústredí NBS ako aj v expozitúrach centrálnej banky. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke: Ochrana finančného spotrebiteľa.

Ochrana finančného spotrebiteľa