en en

Odporúčanie k rizikám na trhu retailových úverov

NBS predstavila odporúčania z pohľadu makroprudenciálnej politiky, ktoré sa týkali poskytovania retailových úverov.

Motiváciou pre odporúčanie bol vývoj na trhu retailových úverov, najmä silný rast úverov na bývanie. Aby sa zabránilo tvorbe nerovnováh na trhu nehnuteľností, vydala NBS odporúčania pokrývajúce rôzne oblasti, napr.:

  • nový úver na bývanie bude môcť byť poskytnutý v maximálnej výške 90 % z hodnoty jeho zabezpečenia,
  • primerané vyhodnocovanie, či klienti budú schopní splácať svoje záväzky voči bankám,
  • obmedzenie pre úvery s neprimerane vysokou dobou ich splatnosti,
  • posudzovanie aj refinančných úverov ako aj úverov poskytnutých prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Všetky odporúčania sa, v prípade potreby, prenesú do opatrení NBS, čím sa následne stanú záväznými pre všetkých poskytovateľov daných typov úverov.