en en

Posilnenie pozície dohľadu

Novelizácia zákona o Národnej banke Slovenska z apríla 2001 a zákona o bankách, okrem spresnenia a upravenia činností NBS, posilnila aj postavenie bankového dohľadu.

Presne a jednoznačne boli vymedzené  jeho jednotlivé činnosti a umožnila mu nezávislý postup a rozhodovanie v prvostupňovom konaní.