en en

Prechod klientov NBS do Štátnej pokladnice

Prechod klientov NBS – štátnych orgánov a organizácií do Štátnej pokladnice SR.

Štátna pokladnica (ŠP) predstavovala nový systém v komplexnom finančnom manažmente verejných financií a v riadení hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora. Zabezpečuje okrem iného najmä centralizáciu príjmov a realizáciu verejných rozpočtov, správu pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu a dennú likviditu štátneho rozpočtu. Do samotného výkonu verejnej správy a do kompetencií jej jednotlivých zložiek nezasahuje.

Štátna pokladnica vznikla de iure 1. júla 2002, de facto 1. januára 2003 vymenovaním riaditeľa. Pri existujúcom časovom nesúlade medzi daňovými, nedaňovými a colnými príjmami a verejnými výdavkami sa  snaží minimalizovať náklady na udržanie likvidity štátu prostredníctvom využívania najvýhodnejších podmienok na finančnom trhu v oblasti pôžičiek aj investícií. Tiež sa snaží dosiahnuť optimálnu štruktúru štátnych pôžičiek, dobu splatnosti a náklady, pričom využíva služby špecializovanej organizácie – Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Významným prínosom ŠP je aj podpora rozvoja finančného a kapitálového trhu prostredníctvom pôžičkovej stratégie vlády a investovania krátkodobých prebytkov hotovosti. Vznik ŠP umožnil aj centrálne riadenie štátnych aktív a pasív prostredníctvom evidencie fyzického majetku štátu a akcionárskych podielov v štátnych podnikoch a štátnych akciových spoločnostiach.

Organizácie, ktoré majú v správe rôzne druhy nefinančných aktív, spolupracujú so ŠP pri koordinácii svojej finančnej politiky. Má vybudovaný efektívny informačný systém umožňujúci hlbšie analyzovať výdavky jednotlivých klientov a poskytujúci informácie o všetkých realizovaných ekonomických transakciách. V neposlednom rade zabezpečuje evidenciu informácií a ekonomických ukazovateľov za verejnú správu. Podkladom pre túto činnosť je účtovníctvo a výkazníctvo.