en en

Prvá banka v nútenej správe

NBS zaviedla nútenú správu v Investičnej a rozvojovej banke.

Keďže valné zhromaždenie IRB pre neúčasť hlavných akcionárov nebolo uznášaniaschopné, Národná banka Slovenska zaviedla v piatok 19.12.1997 v IRB nútenú správu. Oznámil to na mimoriadnej tlačovej konferencii guvernér NBS V. Masár.

Dôvodom pre zavedenie nútenej správy bol nepriaznivý vývoj v hospodárení IRB a následné neuskutočnenie valného zhromaždenia, na ktorom sa malo rozhodnúť o navŕšení základného imania o jednu miliardu Sk. Zároveň s týmto rozhodnutím bol vymenovaný nútený správca, ktorý bol oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na obnovenie stability a likvidity banky. NBS popoludní začala so zabezpečovaním potrebnej likvidity do všetkých pobočiek IRB.

30.12. NBS oznámila, že IRB okrem zabezpečenia bežného platobného styku a výplaty vkladov fyzickým osobám už poskytuje viaceré služby klientom, medzi iným aj predčasné výbery terminovaných vkladov do výšky 50.000 Sk. Výber vkladov už mal klesajúcu tendenciu, oproti predchádzajúcim dňom výbery klesli takmer o polovicu.