en en

Register finančného sprostredkovania a poradenstva

Spustenie internetovej aplikácie REGFAP na stránke NBS umožňuje občanom overiť si registráciu finančného poradcu alebo finančného sprostredkovateľa.

V registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (REGFAP) sú evidované osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v jednotlivých sektoroch finančného trhu (sektor poistenia alebo zaistenia, sektor kapitálového trhu, sektor doplnkového dôchodkového sporenia, sektor prijímania vkladov a sektor poskytovania úverov), ktorými sú: samostatní finanční agenti, podriadení finanční agenti, viazaní finanční agenti, viazaní investiční agenti, finanční poradcovia a finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia.

V roku 2010 bol Registerl rozšírený o funkcionalitu, ktorá umožňuje povinným osobám, t.j. poradcom a sprostredkovateľom, aby si plnili informačné povinností vyplývajúce zo zákona  č. 186/2009 Z. z. elektronickým spôsobom a bola spustená nová funkcia, ktorá umožňuje prípravu na odborné skúšky prostredníctvom interaktívnych cvičných testov, uvádza termíny skúšok a tiež obsahuje databázu otázok.

Link na register: http://regfap.nbs.sk/