en en

Register veriteľov na internete

NBS sprístupnila Register veriteľov, ktorí spľňajú podmienky na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Národná banka Slovenska vedie register veriteľov, ktorí poskytujú spotrebiteľské úvery a v rámci registra veriteľov podregister iných veriteľov podľa § 20 a 24 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.

Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti,

Iným veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, v rámci svojej podnikateľskej činnosti, s výnimkou banky, pobočky zahraničnej banky a finančnej inštitúcie podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 1, 5 a 8 a § 6 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Veriteľ je oprávnený začať vykonávať činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní spotrebiteľských úverov odo dňa zápisu do registra veriteľov. V súlade s § 20 ods. 24 zákona bez registrácie veriteľ nemôže poskytovať spotrebiteľské úvery. Iný veriteľ je oprávnený začať vykonávať činnosť, ktorá spočíva v poskytovaní úverov podľa § 24 odo dňa zápisu do podregistra iných veriteľov.

Link na register: http://regver.nbs.sk/