en en

Schválenie generálneho zákona o eure

Národná rada SR schválila zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike.

Národná rada SR schválila zákon č. 659/2007 Z .z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zákon, ktorý bol vypracovaný na základe Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike a Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007. Tzv. generálny zákon upravuje napríklad podmienky dvojakého oceňovania, duálny obeh meny, výmenu bankoviek a mincí, bezhotovostné platby, zaokrúhľovanie a prepočítavanie hodnôt základných imaní spoločností, cenných papierov a ostatných majetkových hodnôt.

Euro malo byť v obehu spolu so slovenskou korunou od 1. 1. 2009 šestnásť dní. Ceny sa mali uvádzať v korunách aj  v eurách už 30 dní po zverejnení konverzného kurzu, ktorý sa očakával na prelome júna/júla 2008. Dvojaké ceny boli povinné do konca roka 2009. Na prepočet cien sa musel používať celý konverzný kurz, ktorý bol určený na štyri desatinné čísla. Nesmie sa skracovať, zaokrúhľovať ani inak upravovať, alebo dokonca nahrádzať iným kurzom. V hotovosti sa konečná suma zaokrúhluje na dve desatinné miesta na najbližší cent.

Dvojaké oceňovanie nebolo povinné pri kolkoch, poštových známkach a iných ceninách. Nebolo povinné ani pre nepodnikateľov pri príležitostnom prenájme či predaji vlastných použitých vecí a výrobkov. Za porušovanie pravidiel boli pokuty do 1 500 EUR pre fyzické osoby a 15 tis. EUR pre právnické osoby. Schválený zákon tak vytvoril základné právne predpoklady v Slovenskej republike na bezproblémové a úspešné zavedenie meny euro na Slovensku a začlenenie Slovenskej republiky do eurozóny po splnení všetkých konvergenčných – maastrichtských – kritérií. Súčasťou zákona o zavedení meny euro v SR (v článkoch II až XXIX) sú aj sprievodné novely viacerých zákonov, najmä zákona o NBS, zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR, Obchodného zákonníka, ďalej zákonov z oblasti cenných papierov, investičných služieb, kolektívneho investovania, poisťovníctva, bankovníctva a ochrany bankových vkladov, dôchodkového sporenia a sociálneho poistenia, ako aj novely viacerých ďalších zákonov.

Osobitne dôležitá je novela zákona o NBS (a s ňou súvisiaca novela zákona o Najvyššom kontrolnom úrade SR), pretože novelizácia zákona o NBS, ktorý dovtedy obsahoval všeobecnú právnu úpravu v oblasti slovenskej meny, bola kľúčová na dosiahnutie kompatibility slovenskej legislatívy s legislatívou Európskej únie/Európskych spoločenstiev o národných centrálnych bankách členských štátov EÚ začlenených do eurozóny, a teda aj na splnenie legislatívnych podmienok na zavedenie meny euro podľa požiadaviek Európskej únie/Európskych spoločenstiev.