en en

SEPA SIPS

Schválením realizácie projektu SEPA SIPS sa začali práce na úpravách medzibankového platobného systému EURO SIPS, ktoré súvisia so zavedením tuzemských SEPA úhrad v rámci domáceho platobného styku.

Zavedenie spoločnej meny euro a následné používanie spoločného platidla v hotovostnej oblasti v rámci krajín eurozóny bolo základným impulzom  myšlienky vytvorenia spoločného priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku. Projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb bol nazvaný SEPA – Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách).

Základným cieľom SEPA je, zjednodušene povedané, faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. V rámci SEPA teda budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet. Priamym dôsledkom implementácie SEPA platobných nástrojov bude nahradenie v súčasnosti používaných domácich platobných nástrojov, konkrétne úhrad a inkás spoločnými SEPA platobnými nástrojmi. SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách (krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).

Realizácia projektu SEPA prinesie do praxe harmonizáciu uskutočňovania miliónov každodenných retailových platieb. Tento harmonizačný proces je podporovaný Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou, národnými centrálnymi bankami, ako aj poskytovateľmi platobných služieb a prinesie nové výhody tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky, ktoré platby v eurách realizujú.

Čoraz väčší počet ľudí v Európe žije mimo svojej domovskej krajiny alebo vykonávajú pravidelné platby so zahraničia, čo znamená potrebu vedenia účtov vo viacerých krajinách, resp. aj vznik prípadných problémov, ktoré cezhraničné transakcie so sebou prinášajú. Vďaka SEPA nebude potrebné, aby mal používateľ platobných služieb vedený jeden účet v SR a druhý v inej SEPA krajine a zároveň sa odstránia akékoľvek rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.