en en

Solventnosť II

Od 1. januára 2016 je účinný nový európsky rámec dohľadu nad poistením na základe rizík – Solventnosť II, ktorý prináša posun v prístupe finančných spoločností k riziku.

Sektor poisťovníctva bude vďaka kapitálovo dobre vybaveným poisťovniam odolnejší voči neočakávaným otrasom. Solventnosť II podporovaním dobrej správy a riadenia rizika zvýši ochranu spotrebiteľov poistných produktov. Harmonizované oznamovanie a zverejňovanie informácií poskytne orgánom dohľadu kľúčové informácie a umožní im včas reagovať. Tento nový režim, vďaka svojim zásadám proporcionality, nezaťaží menšie finančné spoločnosti.

Solventnosť II je výsledkom viacročných politických a legislatívnych rokovaní Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskej rady, ako aj výsledkom práce rady orgánov dohľadu EIOPA.

Solventnosť II