en en

Splnené kritériá pre prijatie eura

Konvergenčná správa Európskej komisie konštatovala, že Slovensko splnilo kritériá na prijatie eura.

Konvergenčná správa Európskej komisie konštatovala, že Slovensko spĺňa kritériá na prijatie eura.

Podmienkou pre vstup do eurozóny bolo splnenie štyroch konvergenčných kritérií – maastrichtských kritérií:

1. Verejné financie: Deficit verejných financií za posledný rok pred hodnotením, nesmie presiahnuť 3 % HDP a celkový štátny dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP.

2. Inflačné kritérium: Priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov, meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu.

3. Stabilita dlhodobých úrokových sadzieb: Priemerná dlhodobá úroková sadzba za posledných 12 mesiacov nesmie presiahnuť priemer dlhodobých úrokových sadzieb troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 2 percentuálne body.

4. Stabilita výmenného kurzu: Dva roky pred hodnotením musí byť národná mena zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Počas tohto obdobia nesmie krajina menu jednostranne devalvovať, mena nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma,  musí sa pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia.

Splnenie maastrichtských kritérií v SR:

Kritérium

Referenčná
hodnota

Marec
2008

Stav
plnenia

Verejný deficit (% z HDP)

3,0

2,2

a

Verejný dlh (% z HDP)

60,0

29,4

a

Miera inflácie (%)

3,2

2,2

a

Stabilita dlhodobých
úrokových sadzieb
(%)

6,5

4,5

a

Stabilita výmenného kurzu

Dva roky pred hodnotením musí
byť národná mena zapojená do mechanizmu
výmenných kurzov (ERM II)

Členstvo v ERM II od novembra 2005

a