en en

SR podpísala dohodu o vzniku novej konštituencie

Členmi konštituencie sú Rakúsko, Bielorusko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Slovinsko a Turecko.

Konštituencie predstavujú zoskupenia krajín a odrážajú podiel jednotlivých krajín na základnom imaní daného zoskupenia. Zoskupenie krajín do konštituencií upravujú konštituenčné dohody. SR podpísala dohodu o vzniku novej konštituencie MMF na desať rokov.