en en

SR – pozorovateľ v OECD

SR bol priznaný štatút pozorovateľa v OECD.

SR prijala so žiadosťou o prijatie za riadneho člena OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) v roku 1994 aj záväzky vyplývajúce z členstva v OECD. Stanovisko zainteresovaných orgánov SR bolo definované v tzv. Memorande SR.

NBS mala štatút pozorovateľa vo výboroch pomocných orgánov OECD na zasadnutiach ktorých aktívne participovala.
Vyjadrovala sa k uplatňovaniu liberalizačných kódexov OECD v oblasti voľného pohybu kapitálu a bežných neviditeľných operácií. V priebehu rokov 1996 – 1997 NBS realizovala v zmysle odporúčaní záverov výborov CIME/CMIT (Výbor pre medzinárodné investície a nadnárodné podniky a Výbor pre kapitálové pohyby a neviditeľné transakcie) jednotlivé liberalizačné kroky v oblasti operácií kapitálového účtu a následne novelizovala legislatívny rámec.