en en

SR sa stala členom OECD

SR sa stala oficiálnym 30. členom OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzivládna organizácia zastrešujúca 35 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta, ale aj rozvíjajúce sa krajiny akými sú napríklad Mexiko, Chile a Turecko. Predstavuje jedinečné diskusné fórum poskytujúce členským štátom priestor na odborné diskusie týkajúce sa udržateľného hospodárskeho rastu, zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, zamestnanosti a životného prostredia. Pravidelne vypracováva a publikuje odborné štúdie a ekonomické štatistiky členských krajín.

Zakladajúcu listinu OECD (Dohovor o OECD) podpísalo 14. decembra 1960 v Paríži 20 krajín, ktoré sa stali zakladajúci členmi OECD (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko, Taliansko, USA a Spojené kráľovstvo). Postupne sa pridali ďalšie krajiny – Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko (1994), Česká republika (1995), Maďarsko, Poľsko a Kórejská republika (1996), Slovenská republika (2000), Chile, Estónsko, Izrael a Slovinsko (2010), Lotyšsko (2016).

Pôvodne sa OECD zameriavala takmer výhradne na svojich členov, v súčasnosti spolupracuje s viac ako 70 krajinami sveta, ako aj mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou. Výsledkom diskusií na pôde OECD a konzultácií s partnermi sú aj viaceré rámcové pravidlá a medzinárodné štandardy, napr. v oblasti medzinárodného zdanenia, kapitálových transakcií, či exportných úverov.

Aktívna účasť NBS na stretnutiach výborov a pracovných skupín OECD

V nadväznosti na úlohy, postavenie a kompetencie sú pre NBS najvýznamnejšie nasledovné výbory a pracovné skupiny:

  • Výbor pre hospodársku politiku (Economic Policy Committee – EPC) a v jeho rámci Pracovná skupina pre krátkodobé ekonomické výhľady (Working Party on Short-Term Economic Prospects – STEP),
     
  • Výbor pre ekonomické hodnotenia OECD (Economic and Development Review Committee – EDRC),
     
  • Výbor pre poisťovníctvo a súkromné dôchodky (Insurance and Private Pensions Committee – IPPC), v jeho rámci napr. Pracovná skupina expertov v poisťovníctve (Working Party of Governmental Experts on Insurance) a Pracovná skupina pre súkromné dôchodky (Working Party on Private Pensions),
     
  • Výbor pre finančné trhy (Committee on Financial Markets – CMF), v jeho rámci Pracovná skupina pre finančnú štatistiku (Working Party on Financial Statistics).

V jednotlivých výboroch OECD prezentuje NBS svoje názory a stanoviská prostredníctvom pravidelne vysielaných zástupcov.