en en

Štatistický bulletin - Menová a finančná štatistika

Odbor štatistiky NBS po prvýkrát zverejnil Štatistický bulletin. Formou tabuliek, grafov a komentárov poskytuje užívateľom ucelenejší pohľad na údaje z oblasti menovej a finančnej štatistiky.

Štatistický bulletin vychádza štvrťročne v elektronickej podobe.

Rozsah poskytovaných informácií zahŕňa údaje za finančné inštitúcie, ktoré sú rezidentmi na území SR, t. j. úverové inštitúcie (banky a pobočky zahraničných bánk), subjekty kolektívneho investovania (podielové fondy), obchodníci s cennými papiermi, lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti, spoločnosti splátkového financovania (tzv. ostatní finanční sprostredkovatelia) ako aj údaje za oblasť štatistiky cenných papierov a finančného trhu. Dostupné agregované údaje sú zostavené v súlade s jednotnou metodikou ECB.