en en

Štatistický zberový portál

Začala plná prevádzka Štatistického zberového portálu, ktorý nahradil informačné systémy pre zber, spracovávanie a uchovávanie údajov od vykazujúcich subjektov IS STATUS a IS STATUS DFT.

Štatistický zberový portál (IS ŠZP) je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov (banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, nebankové subjekty, ostatní finanční sprostredkovatelia ako aj ďalšie vykazujúce subjekty).