en en

STATUS DFT

Informačný systém STATUS DFT začal so zberom štatistických údajov od všetkých subjektov finančného trhu.

Prostredníctvom tohto systému začali všetky ostatné subjekty finančného trhu, t.j. poisťovne, dôchodcovské správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, správcovské spoločnosti a obchodníci s cennými papiermi elektronicky zasielať požadované údaje do NBS na ďalšie štatistické spracovanie a následné zverejnenie.