en en

Sterilizačné nástroje

NBS aktívne využila sterilizačné nástroje a emitovala ďalšie pokladničné poukážky.

NBS prvý krát emitovala vlastné pokladničné poukážky v roku 1995 so splatnosťou menej ako jeden mesiac a so splatnosťou jeden mesiac. Výrazný trvalý prebytok likvidity v bankovom sektore v roku 1996 prinútil NBS aktívne využiť ďalšie sterilizačné nástroje a emitovať pokladničné poukážky s trojmesačnou splatnosťou. Fluktuačné pásmo  sa rozšírilo na ±5 % s cieľom zneistiť krátkodobý špekulatívny kapitál.

S postupným vývojom finančného trhu v SR bolo možné adekvátne uvoľniť aj mechanizmus stanovovania kurzu a prenechať väčšiu zodpovednosť určovania konkrétnej úrovne kurzu na medzibankový devízový trh. NBS preto pristúpila k jeho čiastočnej liberalizácii. V apríli 1996 zrušila obmedzenie brániace maximálnej dennej zmene o viac ako 0,1 %. Znamenalo to, že kurz sa prakticky mohol zo dňa na deň pohnúť o celé fluktuačné pásmo. Druhou zmenou bolo zavedenie obchodného rozpätia pri realizácii obchodov s komerčnými bankami na fixingu, ktoré bolo dokonca väčšie ako zvyčajné rozpätie na devízovom trhu.

V dôsledku prijatých zmien sa znížila predikovateľnosť pohybu kurzu koruny a ťažisko medzibankového trhu sa prenieslo z obchodovania medzi NBS a komerčnými bankami na obchodovanie medzi samotnými komerčnými bankami. Liberalizačné opatrenia pozitívne ovplyvnili medzibankový trh, no súčasne vniesli aj určitú neistotu vo vzťahu ku kurzu koruny, ktorá sa prejavila v jej zvýšenej volatilite i v možnosti krátkodobých turbulencií na pohotovostnom trhu.