en en

Stratégia prijatia eura v SR

Spoločný materiál MF SR a NBS Stratégia prijatia eura v Slovenskej republike bol po verejnej diskusii a odborných konferenciách predložený na rokovanie vlády SR.

Slovenská republika sa mala v máji r. 2004 stať členom Európskej únie. Neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o vstupe do EÚ bol aj záväzok, že Slovenská republika sa stane členom eurozóny.

Podmienkou členstva v eurozóne je, aby krajina bola pripravená prijať jednotnú menu euro a bola schopná plniť záväzky, vyplývajúce z Paktu stability a rastu. K tomu je potrebné splnenie nominálnych (tzv. maastrichtských) konvergenčných kritérií.

Podpora vstupu SR do eurozóny bola založená na zhodnotení súčasného stavu a perspektív vývoja reálnej a nominálnej konvergencie slovenskej ekonomiky s ekonomikou EÚ, posúdení rôznych aspektov členstva SR v menovej únii, na zhodnotení pozitívnych a negatívnych dopadov vyplývajúcich z prijatia spoločnej meny. Materiál predstavoval úvodný spoločný a koordinovaný prístup MF SR a NBS k základným otázkam súvisiacim so vstupom SR do eurozóny.