en en

Systémovo významné banky a ich kapitálové vankúše

1. januára 2016 nadobudli účinnosť tri rozhodnutia NBS, týkajúce sa určenia systémovo významných bánk na Slovensku a stanovenia kapitálových vankúšov pre tieto banky.

Jedno z rozhodnutí po prvýkrát v histórii slovenského bankovníctva stanovilo, ktoré banky na Slovensku považuje NBS za systémovo významné,  teda problémy ktorých bánk by mohli spôsobiť problémy celému bankovému sektoru SR. Pre rok 2016 boli za tieto banky určené:

  • Československá obchodná banka, a.s.,
  • Poštová banka, a.s.,
  • Slovenská sporiteľňa, a.s.,
  • Tatra banka, a.s.
  • Všeobecná úverová banka, a.s.

Ďalšie dve rozhodnutia sa týkali stanovenia dodatočných kapitálových vankúšov pre tieto banky, a to vankúša pre O-SII a vankúša na krytie systémového rizika, so zámerom predísť dlhodobým  necyklickým systémovým alebo makroprudenciálnym rizikám a zmierniť ich. Týmto si banky vytvoria akúsi rezervu navyše z vlastných zdrojov, aby sa im zvýšila odolnosť voči nepriaznivému ekonomickému vývoju. Všetky rozhodnutia sa pravidelne prehodnocujú (raz ročne).