en en

Ukončenie Platobnej dohody medzi ČR a SR

Vypovedanie a ukončenie Platobnej dohody medzi ČR a  SR, zánik clearingového zúčtovania s ČR a pravidelné stanovovanie kurzu českej koruny.

Vláda ČR rozhodla 7. 6. 1995 o jednostrannom vypovedaní Platobnej dohody  medzi ČR a SR. Clearingové zúčtovanie medzi SR a ČR bolo ukončené k 1. októbru. Obe centrálne banky sa následne dohodli na uverejňovaní vzájomných kurzov v dennom kurzovom  lístku.
Na  prechodné obdobie od 1. októbra do 15. októbra bol stanovený kurz českej koruny na 1 CZK = 1,121 SKK.

Po ukončení platnosti Platobnej dohody bolo nevyhnutné doriešiť vyrovnanie salda clearingových účtov vo výške hraničného úveru t. j. 130 mil. ECU, ktoré NBS dlžila česká strana. Dňa 14. decembra 1995 bola podpísaná Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o ďalšom postupe pri vysporiadaní salda clearingových účtov a vysporiadaní zostatku pohľadávok a záväzkov subjektov oboch republík po ukončení platnosti Platobnej zmluvy medzi SR a ČR zo 4. februára 1993. Dohoda určovala vyrovnanie troch štvrtín hraničného úveru dlžníckou stranou vo voľne vymeniteľnej mene (ČR uskutočnila platbu 19. decembra 1995) a jednej štvrtiny dodávkami tovaru českého pôvodu.