en en

Výsledky komplexného hodnotenia bánk

Výsledky komplexného hodnotenia ECB potvrdili, že slovenské banky sú stabilné, dôveryhodné a zdravo fungujúce.

Európska centrálna banka zverejnila výsledky komplexného hodnotenia bánk, v rámci ktorého bolo posudzovaných 130 najväčších bánk v eurozóne so stavom k 31. decembru 2013. V prípade 25 bánk bol zistený celkový nedostatok kapitálu vo výške 25 mld. eur.

Zo slovenských bánk boli do komplexného hodnotenia zapojené Všeobecná úverová banka, a.s., Tatra banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s., ktoré  dosiahli výborné výsledky. Celková primeranosť najkvalitnejšieho kapitálu (CET1 – Common Equity Tier 1) týchto slovenských bánk vysoko prevyšuje minimálne limity aj po aplikovaní záťažového testu.

Viac informácií: Súhrnná správa z komplexného hodnotenia