en en

Vznik NBS

Národná banka Slovenska začala plniť svoje funkcie podľa zákona č. 566/1992.

vznik nbs Po uzatvorení politickej dohody o zániku Česko-Slovenskej Federatívnej Republiky v júli 1992 začalo sa s intenzívnymi prípravami na vytvorenie centrálnej banky Slovenskej republiky. V septembri 1992 bol na rokovanie Predsedníctva vlády SR predložený materiál Zásady a postup zriadenia Národnej banky Slovenska. Následne bol  18. novembra 1992 Národnou radou SR prijatý zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako emisnej banke Slovenskej republiky s termínom začatia jej činnosti k 1. januáru 1993. Na  čele novovzniknutej inštitúcie stál Marián Tkáč, viceguvernér poverený riadením NBS.

Medzi prvoradými úlohami NBS bolo sformovanie základných funkčných útvarov. Boli to:

  • útvar emisnej agendy, ktorý mal zabezpečovať emisiu bankoviek a razbu mincí a ich distribúciu, ako aj správu zásobného obeživa,
  • útvar menovej politiky s ťažiskovou úlohou vypracúvania menového programu a analýzy jeho plnenia,
  • útvar bankových obchodov, ktorý mal prevziať a uskutočňovať peňažné operácie vo vzťahu ku komerčným bankám a orgánom a inštitúciám sektora verejných financií,
  • útvar ekonomický, ktorý mal uskutočňovať devízové operácie, najmä správu devízových rezerv, dlhovú službu vlastnú i vlády a zabezpečovať činnosti kurzovej agendy,
  • útvar bankového dohľadu, ktorý mal prevziať agendu udeľovania licencií novozakladaným komerčným bankám, stanovovania pravidiel obozretného podnikania a dohľad nad dodržiavaním podmienok licencie i stanovených pravidiel,
  • útvar zahraničných vzťahov, ktorý mal plniť úlohy súvisiace so vzťahmi medzi NBS a medzinárodnými finančnými a bankovými organizáciami,
  • útvar zodpovedajúci za koordináciu a efektívnosť medzibankového platobného styku.,

Rovnako naliehavou úlohou bolo vytvorenie útvarov, ktoré zabezpečovali agendy a činnosti pre vnútorné potreby NBS ako napr. právny, personálny, verejných informácií, účtovný, štatistický, vnútornej kontroly a auditu, automatizácie, knižnice, správy a ochrany objektov i ostatného majetku NBS. Treba tiež spomenúť prípravu vydávania odborného bankového časopisu BIATEC a Inštitút menových a finančných štúdií (IMFŠ), zriadený v NBS v roku 1994, ktorý zabezpečoval výskum v oblasti menovej, bankovej a fiškálnej politiky.

Ďalej bolo potrebné dobudovať špecializované organizačné jednotky:

  • Inštitút bankového vzdelávania, účelová organizačná jednotka NBS zameraná na prípravu a zvyšovanie kvalifikácie špecialistov a riadiacich pracovníkov slovenského bankového sektora, ktorá bola pôvodne založená 1. septembra 1991 rozhodnutím vedenia Štátnej banky československej,
  • Archív NBS prevzatý od Oblastného ústavu ŠBČS pre Slovensko, ktorý bol budovaný od roku 1951 ako historicko-dokumentačný referát s poslaním zhromažďovať, triediť a uschovávať dokumenty o činnosti peňažných ústavov na Slovensku.,

Bankovú radu v roku 1993 tvorili piati členovia – guvernér Vladimír Masár, viceguvernéri Marián Tkáč a Marián Jusko, vrchný riaditeľ Ján Mathes a Jozef Makúch.

Od roku 1993 prešla NBS viacerými zásadnými zmenami. V odozve na vývoj hospodárskych podmienok sa postupne menil jej cieľ, stratégia, nástroje a v neposlednom rade aj jej organizačná štruktúra.