en en

Zabezpečenie únosnej miery inflácie

Základným cieľom menovej politiky bolo zabezpečiť únosnú mieru inflácie a udržať vnútornú konvertibilitu slovenskej koruny.

Stabilita meny sa dosahovala prostredníctvom znižovania miery inflácie ako aj udržiavaním fixného výmenného kurzu Sk v rámci fluktuačného pásma ±0,5 %, pričom fixný kurzový režim (kurz bol naviazaný na tzv. menový kôš) slúžil ako nominálna kotva pre vývoj inflácie. Priame a nepriame menové nástroje postupne tvorili: úverové limity (administratívna forma riadenia úverových aktivít bánk), povinné minimálne rezervy, diskontná sadzba, lombardná sadzba, zmenkové operácie a operácie na voľnom trhu.

Zabezpečenie únosnej miery inflácie


Devízová politika voči obyvateľstvu bola upravená Oznámením viceguvernéra NBS o nákupe valút občanmi Slovenskej republiky v obchodných bankách z januára 1993. Oznámenie umožnilo občanom SR pre rok 1993 nakupovať v peňažných ústavoch valuty v ekvivalente 7 500 Sk, z toho v 1. polroku 1993 do hodnoty 4 000 Sk.