en en

Začiatok prieskumu zadlžených domácností

Možnosť odkladu splátok bola v roku 2020 jedným z kľúčových opatrení na ochranu domácností pred bezprostrednými dopadmi koronakrízy.

K júlu 2020 požiadalo o odklad splátok viac ako 6 % zadlžených domácností. NBS sa rozhodla uskutočniť prieskum zadlžených domácností na Slovensku o ich schopnosti splácať svoje úvery a zmenách ich finančnej situácie.

Prieskum prebiehal v šiestich mesačných vlnách od júla do decembra na vzorke cca 1 000 zadlžených domácností, s prevahou domácností s odkladom splátok. Zameranie prieskumu sa týkalo, okrem iného, zmeny finančnej situácie domácností, zmeny postavenia členov domácností na pracovnom trhu aj ich očakávaní ohľadom splácania úverov po skončení odkladu splátok.

Aj keď sa postupne zvyšoval podiel domácností s požiadaným odkladom splátok, ktorí neočakávali riadne splácanie po skončení moratória, celkovo podiel týchto domácností ostal pomerne nízky. Približne 1 % zadlžených domácností očakávalo ku koncu roka, že nebude schopné splácať svoje úvery, čo predstavuje zhruba 1 % z celkového objemu úverov domácnostiam.