en en

Zákon o dohľade nad finančným trhom

Zákon o dohľade nad finančným trhom vytvoril právne podmienky na integráciu dohľadu nad finančným trhom v SR.

Prijatím zákona č. 747/2004 Z. z. bol vytvorený legislatívny rámec integrovaného dohľadu nad finančným trhom v SR. Zavedenie systému spolupráce dohľadu a metodického útvaru umožnilo rýchle prenesenie požiadaviek praxe do primárnej a sekundárnej legislatívy. Príkladom tejto spolupráce bolo spracovanie opatrenia o rizikách a systéme riadenia rizík, v ktorom boli rozpracované kvalitatívne požiadavky na riadenie rizík takým spôsobom,  aby naplnili predpoklady na prechod na novú kvalitatívnu úroveň predstavovanú pravidlami Bazilej II. Súčasne toto opatrenie poskytlo bankovému dohľadu efektívny nástroj výkonu dohľadu v bankách.

Od svojho vstupu do EÚ sa NBS tiež stala členom Výboru európskeho bankového dohľadu (Committee of European Banking Supervisors – CEBS). CEBS pozostával z vysokých predstaviteľov orgánov bankového dohľadu a centrálnych bánk Európskej únie. Úlohou CEBS bolo:

  • poskytovať poradenstvo EK, na požiadanie EK, v termíne, ktorý môže EK  stanoviť vzhľadom na urgentnosť záležitosti, alebo na základe vlastnej iniciatívy výboru, najmä pri príprave návrhu implementačných opatrení v oblasti bankových činností
  • podieľať sa na konzistentnej implementácii nariadení Spoločenstva a na zbližovaní praxe v oblasti dohľadu členských štátov v celom Spoločenstve
  • skvalitňovať spoluprácu dohľadov, vrátane výmeny informácií o dohliadaných inštitúciách