en en

Zákon o platobných službách

Zásadným právnym predpisom európskeho práva sa stala smernica EP a Rady 2007/64/ES z 13. 11. 2007 o platobných službách.

Proces transpozície smernice do právneho poriadku SR sa začal priebehu roka 2008. Tento proces sa ukončil v r. 2009 prijatím zákona č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou 1. decembra 2009, čím sa pôvodný zákon o platobnom styku zrušil. V r. 2009 sa ďalej prijalo opatrenie NBS č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.

V legislatívnej oblasti bolo v súvislosti so zavedením eura pripravených 221 zákonov, 27 nariadení vlády a viacero vyhlášok, výnosov a opatrení NBS alebo ústredných orgánov štátnej správy.