en en

Zmena menových nástrojov v NBS

NBS od januára 2002 eliminovala využívanie administratívnych nástrojov v prospech štandardizovaných.

NBS zrušila lombardný úver, lombardnú sadzbu a zmenkové obchody a stanovila diskontnú sadzbu rovnakú ako bola vyhlasovaná limitná sadzba NBS pre dvojtýždňové REPO tendre s bankami. Zmeny súviseli s prispôsobovaním inštrumentária menových nástrojov NBS nástrojom Európskej centrálnej banky.