en en

Zmena správy devízových rezerv

Prijatím jednotnej európskej meny euro za domácu menu od 1. 1. 2009 sa správa devízových rezerv zásadným spôsobom zmenila.

NBS sa prispôsobila novým podmienkam a riadi sa novými pravidlami schválenými v investičnej stratégii z konca roka 2008.

Hlavnou prioritou už prestalo byť zabezpečenie likvidity pre prípadné devízové intervencie a namiesto toho sa hlavným cieľom stalo generovanie primeraného výnosu pri dodržiavaní vysokých kritérií na kvalitu a bezpečnosť investícií. Zmenil sa charakter správy investičných rezerv NBS z investovania čistých aktív na riadenie aktív a pasív.

Mierne uvoľnenie kreditných obmedzení pri investíciách sprevádzalo sprísnenie podmienok na diverzifikáciu portfólií. V záujme efektívneho riadenia úrokového rizika sa v priebehu roka 2009 začalo pri eurovom investičnom portfóliu obchodovanie s úrokovými swapmi. Investičné aktíva sú denominované v EUR a USD.