en en

Zmena zákona o cenných papieroch

V roku 2010 začal proces transpozície smernice EP a Rady 2009/44/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách.

Išlo o návrh zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon o cenných papieroch, vrátane zákona o platobných službách. Cieľom  uvedenej transpozície bolo vymedzenie prepojenia (tzv. interoperability) medzi platobnými systémami.