en en

Zmeny v menovej politike

NBS prešla na kvalitatívne riadenie menovej politiky.

Od 1. februára začala NBS vyhlasovať sadzby pre jednodňové sterilizačné a refinančné operácie a od 29. mája aj limitnú sadzbu pre dvojtýždňové REPO tendre. Zavedenie oficiálnych sadzieb NBS malo výrazný efekt na stabilizáciu medzibankových sadzieb, ako aj pokles ich celkovej úrovne.

Začiatok novej etapy menovej politiky znamenal výrazný odklon od dovtedajšieho riadenia prostredníctvom kvantitatívnych veličín (medzicieľov) k využívaniu trhových nástrojov ovplyvňovania medzibankového peňažného trhu a riadenie prostredníctvom stanovovania úrokových sadzieb Bankovou radou NBS. NBS, v súlade s prechodom na implicitné inflačné cielenie a strednodobými zámermi v oblasti harmonizácie a postupnej konvergencie výkonu a nástrojov menovej politiky NBS so štandardmi používanými v ECB, začala využívať v rastúcej miere kvalitatívne nástroje riadenia.