en en

Zrušenie limitu na nákup devíz

Pokračovanie liberalizácie devízového režimu, zrušenie limitu na nákup devízových prostriedkov obyvateľstvom.

V priebehu roka 1998 pokračovala liberalizácia na finančnom a kapitálovom účte platobnej bilancie. S účinnosťou od 1. apríla 1998 boli zrušené:

  • limit na nákup devízových prostriedkov obyvateľstvom
  • ponuková povinnosť podnikateľských subjektov za účelom možnosti lepšieho zabezpečenia sa voči kurzovým rizikám.

Liberalizácia v oblasti emitovania a obchodovania so zahraničnými cennými papiermi umožňovala:

  • vydanie zahraničných cenných papierov na obchodovanie v tuzemsku alebo ich uvedenie na tuzemský trh, ak ide o zahraničné cenné papiere emitenta so sídlom v členskom štáte OECD, s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov, alebo ide o vládne dlhopisy členských štátov OECD,
  • povolenie pre tuzemcov obchodovať s uvedenými cennými papiermi.